Innhold

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets nettsider: https://www.forbrukertilsynet.no/

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger

Hun om Hund er registrert i Enhetsregisteret under foretaksnavnet Emma Mary Garlant

  • Organisasjonsnummer: 913 636 104 MVA
  • Adresse: Tangelandeien 34, 1894  RAKKESTAD
  • Telefonnummer: 481 30 698
  • E-post: emma@hunomhund.no
 

Selger blir i det følgende benevnt som «selger», «vi» eller «oss».

Kjøper

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

Kjøper blir i det følgende benevnt som «kjøper», «du», «deg», «din» eller «ditt».

3. Varene 
I nettbutikken finner du disse varekategoriene: 
 

– Bøker (fysiske varer)

– Godbiter og tygg (fysiske varer)

– Leker (fysiske varer)

– Medlemskap/abonnement (digitale varer)

– Nettbaserte kurs (digitale varer)

Medlemskap/abonnement

Alle medlemskapene varer inntil du kansellerer det, og medlemskapsavgiften blir automatisk trukket årlig via den betalingsmetoden du oppgir. Det vil si: Hvis du kjøper et medlemskap 12. januar 2023, blir du trukket igjen 12. januar 2024. Det er ingen bindingstid, og du kan enkelt kansellere medlemskapet eller reservere deg mot automatisk fornyelse via Mine sider. Hvordan du gjør det, kan du lese her: https://hunomhund.no/hvordan-bruke-mine-sider/

Nettbaserte kurs 

Kurset/kursene er tilgjengelige umiddelbart etter kjøpet, med mindre det fremgår klart at den bestilte varen er tilgjengelig først på et senere tidspunkt. Du finner kurset/kursene på Mine sider. Tilgangen varer i ett år.

4. Pris

Prisene som er oppgitt i nettbutikken, er i norske kroner og inkluderer merverdiavgift (bøker er unntatt merverdiavgift). Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter og leveringskostnader samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.

5. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

6. Ordrebekreftelse

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg via e-post. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med oss så snart som mulig. Det samme gjelder hvis du ikke mottar noen ordrebekreftelse

7. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen ved tidspunktet for bestilling.

Som betalingsmiddel kan du velge mellom Vipps, Visa eller Mastercard. 

Vilkårene til Vipps finner du her: https://www.vipps.no/personvern-og-vilkar/vilkar-privat/

Hvis du betaler med Visa eller Mastercard, skjer det via vår betalingsformidler Stripe. Stripe er en anerkjent, global betalingstjeneste, som lar kjøperen betale og overføre penger uten å måtte dele sine betalingsopplysninger med selger. Du kan lese mer om vilkårene til Stripe her: https://stripe.com/en-no/legal/ssa

For å minimere risikoen for uautorisert adgang blir dine betalingskortopplysninger kryptert. Når vi har mottatt din bestilling, foretar vi en reservasjon på ditt betalingsmiddel for å sikre at det finnes tilstrekkelig midler til å dekke kjøpesummen og fullføre transaksjonen. Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Du vil motta informasjon om slik eventuell kansellering.

Hvis du i kjøpsprosessen velger å lagre kortnummeret for fremtidige kjøp, vil dine betalingsdetaljer lagres kryptert og sikkert hos vår betalingsformidler og kunne brukes til å gjennomføre fremtidige transaksjoner. Samtykke til dette innhentes fra deg i kjøpsprosessen. Et lagret kortnummer kan enkelt slettes på Mine sider senere.

Hvis du kjøper et medlemskap, så kjøper du et abonnement med årlig abonnementstrekk. For å gjennomføre fremtidige transaksjoner vil dine betalingsdetaljer lagres kryptert og sikkert hos vår betalingsformidler. Et medlemskap er ikke bindende, og kjøperen kan når som helst reservere seg mot automatisk fornyelse. Dette står beskrevet her: https://hunomhund.no/hvordan-bruke-mine-sider/

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

8. Kjøperens plikter ved kjøp av digitale varer

Ved kjøp av nettkurs eller medlemskap følger tilgangen kjøperen. Og det er ikke tillatt for å dele brukernavn og passord med andre.

Kjøperen er selv ansvarlig for at teknisk utstyr er korrekt installert og innstilt for benyttelse av varene. Selgeren tar intet ansvar for problemer som måtte oppstå ved bruk av varen dersom disse knytter seg til feilaktig innstilt nettleser eller andre mangler ved kjøperens utstyr.

9. Levering

Ved kjøp av fysiske varer skjer levering når kjøperen, eller en representant, har overtatt varen. Fysiske varer sendes gjennom Posten Bring AS. 

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Vi sender kun til adresser i Norge, og ikke til Svalbard og Jan Mayen. 

Digitale varer er tilgjengelige umiddelbart etter kjøpet, med mindre det fremgår klart at den bestilte varen er tilgjengelig først på et senere tidspunkt. De kjøpte varene finner du på Mine sider: https://hunomhund.no/mine-sider/

10. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller kjøpers representant, har fått varene levert i tråd med punkt 9.

11. Angrerett og retur

Kjøperen kan angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding via e-post om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen.

Ved kjøp av fysiske varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

Ved kjøp av digitale varer vil angrefristen løpe fra kjøpet er gjennomført.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han/hun har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Kjøperen er selv ansvarlig for å dekke returkostnadene for fysiske varer.

Hvis du ønsker å benytte deg av angreretten, må du sende en e-post til emma@hunomhund.no.

12. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelseheve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

13. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig (e-post).

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

14. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

15. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 12 og 13.

16. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

17. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 12 og 13. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 40 06 00 eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.12