Vitenskapelig vs. populærvitenskapelig artikkel

Fagstoff og tips

Vitenskapelig artikkel:

En vitenskapelig artikkel kalles også forskningsartikkel. Det er en detaljert redegjørelse for alt som har blitt gjort for å komme fram til de påståtte resultatene. Det er et dokument forskeren eller forskerne skriver etter de har utført forskningen sin og kommet fram til resultatene sine.

En vitenskapelig artikkel har som regel et typisk oppsett: En abstract (et lite sammendrag), en introduksjon (der det kommer fram hvorfor de utførte denne forskningen), metoder (som viser hvordan de utførte forskningen), resultater (som viser hva de kom fram til), diskusjon (der det drøftes hva funnene kan bety i den i en større sammenheng. I diskusjonen påpeker også forskerne svakheter med studien, faktorer som kan ha påvirket resultatene), en konklusjon, og til slutt en referanseliste.

En vitenskapelig artikkel kan også være i form av en oversiktsartikkel (engelsk: review article), der forfatteren går gjennom forskningen (dvs. de vitenskapelige artiklene) som finnes om et bestemt tema, for å få en oversikt over dette temaet.

Fagfellevurdering

Fagfellevurdering (engelsk: peer-review) er forskningens kvalitetskontroll. Alle seriøse tidsskrift krever fagfellevurdering. Det betyr at to eller flere eksperter innen samme fagfelt (fagfeller) gransker den vitenskapelige artikkelen for å se om alt har foregått i tråd med den vitenskapelige metode. Fagfellene er ofte anonyme. De vurderer så om artikkelen er klar for publisering, om den må revideres eller rett og slett forkastes.

Vitenskapelig tidsskrift

Et vitenskapelig tidsskrift er der de vitenskapelige artiklene omsider blir offentliggjort, der de publiseres. Tidsskriftene utgis av en organisasjon eller et forlag. Det finnes enorme mengder forskjellige tidsskrift. Noe av dem er veldig kjente, slik som Nature og Science, andre er mindre kjente, slik som Dog Behavior. Noen spesialiserer seg på store områder, f.eks. all slags naturvitenskap, mens andre mer avgrensede temaer, f.eks. læring.

En populærvitenskapelig artikkel: en artikkel om en vitenskapelig artikkel

En populærvitenskapelig artikkel er i denne sammenheng en artikkel skrevet av en journalist eller en som meg. Slike artikler man finner på forskning.no og andre aviser, og under menyen Forskning på dette nettstedet. Det er en artikkel som er skrevet på bakgrunn av en vitenskapelig artikkel, men med et annet språk, slik at det blir mer forståelig.

Skal man kunne ta det som står i en populærvitenskapelig artikkel seriøst, må den alltid informere om den fagfellevurderte og publiserte vitenskapelige artikkelen den referer til. Det er derfor lurt å gjøre det til en vane å alltid se etter kilden før man leser selve artikkelen, slik at man vet om det er verdt å bruke tid på å lese den. Ofte står den oppført nederst i teksten.

 

 

(Skrevet av Emma Mary Garlant, publisert 24.07.2017)